VOL210嫩模Celina青妍私房白色内衣配黑短裙半脱露翘臀诱惑写真41PCelina青妍嗲囡囡

VOL210嫩模Celina青妍私房白色内衣配黑短裙半脱露翘臀诱惑写真41PCelina青妍嗲囡囡

外有老人乳节,又为可治。若里有热,尿赤而涩者,用凉膈散合天水散以清利之。

 及方圆不与物争,乃至柔顺者也。急以此方拔出毒瓦斯,作成外痈,然后收功冲和,内则用通顺散加忍冬藤,治法如前。

又或发于阳,而误于药冷,阳变为阴,满背黑烂,四肉上用洪宝丹,把住中间,以此药敷之,一夜阳气回,黑者皆红,察其红活即住此药,却以冲和收功。 <目录>增添别本经验诸方\经验治咽喉方法治咽喉风热上攻急闭,腮颊肿痛,并双蛾单蛾结喉,重舌木舌,并皆治之,以利即解。

如其人麻不解,可用大乌豆浓煎汁解之;如无豆,淡煎浓豉亦可。 【注】温病复伤于湿,名曰湿温。

一岁六周甲子,以应六气。 头痛加郁金;胁痛加蝎梢。

若发热烦渴,则为里热,去半夏合白虎,或加花粉。既不相入,则格阳于外,故曰阴盛格阳也。

Leave a Reply